Potted Japanese red maple with Siyi Genealogy in both Chinese and EnglishDirect all comments
and questions
to
Albert Kawasi

Site designed and
maintained by
Albert Kawasi
All rights reserved
1998 - 2017

Last updated:
Jan 4, 2007

Chinese surnames and spelling variations
íZíZ░ÚíZíZíZíZíZňşíZ


This is a listing of the spelling variatons of some of Chinese surnames surnames that we know of:

íZíZíZ Au, Aun, Ou

ŠşíZ Au, Aun, Ou

íZíZíZ Bai, Bak, Pak, Pek, Pack

Ŕ▓íZ Bei, Bi, Fai, Fay, Fei

íZíZíZ Bo, Bok

íZíZíZ Cai, Choi, Choy, Toy, Tsai

íZíZíZ Cao, Chao, Cho, Tsao

íZíZíZ Chan, Chen, Chin, Chinn, Tan, Tran (Vietnam)

ň╝íZ Chang, Cheung, Jeung, Zhang

šźíZ Chang, Cheung, Jeung, Zhang

íZíZíZ Chiang, Chung, Jiang

íZíZíZ Chau, Chow, Jew, Joe, Zhou

ŔČíZ Che, Der, Hsieh, She, Sheih, Tsia, Tse, Tze, Xie, Ze

šĘíZ Cheng, Ching

íZíZíZ Cheng, Zheng

ŔÂíZ Chiu, Zhao, Jiu

íZíZíZ Chong, Chuang, Jong, Zhuang

íZíZíZ Chu, Zhu

š░íZ Con, Gan, Gann, Jian, Kane

íZíZíZ Dang, Deng, Tang

ŔČíZ Der, Che, Hsieh, She, Sheih, Tsia, Tse, Tze, Xie, Ze

íZíZíZ Doe, Du, Tao, To Tu

íZíZíZ Dong, Dung, Tong, Tung

ń╝íZ Eng, Wu

íZíZíZ Fai, Fay, Fei, Bei, Bi

Ŕ▓íZ Fai, Fay, Fei

íZíZíZ Fang, Fong

ÚŽíZ Feng, Fung

íZíZíZ Foo, Fu

íZíZíZ Gam, Gan, Gum

ÚźíZ Gao, Gou, Kao, Ko

íZíZíZ Geng, Jing, King

íZíZíZ Gin, Jin, Yan, Yen

Š▒íZ Gong, Jiang

ÚżíZ Gong, Gung, Kung

íZíZíZ Gong, Gung

íZíZíZ Goo, Gu, Koo, Ku, Kuo

ÚííZ Goo, Gu, Koo, Ku, Kuo

íZíZíZ Guan, Kwan, Quan

íZíZíZ Guo, Gwok, Kwok

íZíZíZ Han, Hon

íZíZíZ Hao, Kwok

ńżíZ Hau, Hou, Howe

ńŻíZ He, Ho

ŔŽíZ Hom, Hum, Tan, Thom, Tom

ŔşíZ Hom, Hum, Tan, Thom, Tom

Š┤íZ Hong, Hung

ň║íZ Hong, Kang

íZíZíZ Hong, Xiang

ŔČíZ Hsieh, Der, Che, She, Sheih, Tsia, Tse, Tze, Xie, Ze

ňżíZ Hsu, Tsui

íZíZíZ Hsueh, Seid, Sit, Xue

íZíZíZ Hua, Wa, Wah

íZíZíZ Hu, Woo, Wu

ŔĘíZ Hui, Xu

ňşíZ Hung, Kong

íZíZíZ Ip, Yap, Yeh, Yip

ń╗íZ Jen, Ning, Ren, Yam, Yum

Š▒íZ Jiang, Gong

ń║íZ Jing, Zeng

ňžíZ Jiu, Yao, Yiu

íZíZíZ Jong, Chuang, Chong, Zhuang

íZíZíZ Kan, Kong, Kwong

ÚźíZ Kao, Ko, Gao, Gou

íZíZíZ Ke, Orr, Or

íZíZíZ Koo, Ku, Kuo, Goo, Gu

ÚííZ Koo, Ku, Kuo, Goo, Gu

ÚżíZ Kung, Gong, Gung

íZíZíZ Kwan, Guan, Quan

íZíZíZ Kwok, Guo, Gwok

íZíZíZ Kwok, Hao

Ú╗íZ Lai, Li

íZíZíZ Lai, Li

íZíZíZ Lam, Lim, Lin Lum

íZíZíZ Lau, Liu

íZíZíZ Lau, Liu, Lou

šżíZ Law, Lo. Low, Lowe, Luo

íZíZíZ Lee, Le, Li, Ly (Vietnam)

ŠóíZ Leung, Liang, Liong

ň╗íZ Lew, Liao, Liu

šĚíZ Lian

íZíZíZ Loa, Lou

íZíZíZ Lok, Luk

ÚżíZ Long, Loong, Lung

íZíZíZ Loo, Lou, Lu

íZíZíZ lu, Lui

ÚŽíZ Ma, Mah, Mar, Marr

Ú║íZ Mack, Mak, mark, Mei

ňóíZ Mack, Mak, mark, Mei

íZíZíZ Man, Mann, Moon, Wen

íZíZíZ Man, Mann, Moon, Wen

íZíZíZ Man, Mann, Moon, Wen

ňşíZ Mang, Meng

ŠóíZ Mei, Mui

šęíZ Mu. Muk

íZíZíZ Ng, Wu

ÚííZ Ngan, Yan

íZíZíZ Ngau, Niu

ń╗íZ Ning, Jen, Ren, Yam, Yum

íZíZíZ Ou, Au, Aun

ŠşíZ Ou, Au, Aun

ŠŻíZ Pan, Penn, Poon, Pun

ňŻíZ Pang, Peng, Phang

íZíZíZ Quan, Guan, Kwan

ńŞíZ Qiu, Yau

íZíZíZ Qiu, Yau

ń╗íZ Ren, Jen, Ning, Yam, Yum

Š▓íZ Sa, Sha, Shah

Š▓íZ Sam, Shen, Shum, Sum

ň▓íZ Sam, Shen, Shum, Sum

ńŻíZ Se, She, Sheh

íZíZíZ Seid, Sit, Hsueh, Xue

íZíZŞňíZíZ Seeto, Seto, Situ, Szeto

ŔČíZ She, Sheih, Der, Che, Hsieh, Tsia, Tse, Tze, Xie, Ze

íZíZíZ Sheng, Xiang

íZíZíZ Shi, Si, Sze

íZíZíZ Siew, Siu, Xiao

íZíZíZ So, Soo, Sou, Su

ň«íZ Song, Soong, Sung

ňşíZ Suen, Sun, Syun, Xuan

íZíZíZ Syut, Xue

ŔŽíZ Tan, Thom, Tom, Hom, Hum

ŔşíZ Tan, Thom, Tom, Hom, Hum

íZíZíZ Tang, Tong

Š╣íZ Tang, Tong

íZíZíZ Tian, Tien, Tin

íZíZíZ Tong, Tung, Dong, Dung

íZíZíZ Tsang, Tseng, Tzeng, Zeng

ŔČíZ Tsia, Tse, Tze, Der, Che, Hsieh, She, Sheih, Xie, Ze

íZíZíZ Wa, Wah, Hua

íZíZíZ Wai, Way, Wei

ŔííZ Wai, Way, Wei

Š║íZ Wan, Won, Wun

íZíZíZ Wang, Waung

ň▒íZ Wat, Watt

š┐íZ Weng, Yong

Š▒íZ Wong

Ú╗íZ Wong, Huang, Hwang

íZíZíZ Xiang, Hong

íZíZíZ Xiang, Sheng

íZíZíZ Xiao, Siew, Siu

ŔČíZ Xie, Der, Che, Hsieh, She, Sheih, Tsia, Tse, Tze, Ze

ŔĘíZ Xu, Hui

íZíZíZ Xue, Hsueh, Seid, Sit

íZíZíZ Xue, Syut

ń╗íZ Yam, Yum, Jen, Ning, Ren

íZíZíZ Yan, Yen, Gin, Jin

íZíZíZ Yan, Yim

ÚííZ Yan, Ngan

šżíZ Yang, Yeung, Young

ŠąíZ Yang, Yeung, Young

ňžíZ Yao, Yiu, Jiu

íZíZíZ Yap, Yeh, Yip, Ip

ńŞíZ Yau, Qiu

íZíZíZ Yau, Qiu

ň▓íZ Yau, You

ńŻíZ Yee, Yu, Yue

ň║íZ Yee, Yu, Yue

ń┐íZ Yee, Yu, Yue

íZíZíZ Yuan, Yuen, Nguyen (Vietnam)

ŔóíZ Yuan, Yuen

ŔČíZ Ze, Che, Der, Hsieh, She, Sheih, Tsia, Tse, Tze, Xie

ń║íZ Zeng, Jing

íZíZíZ Zeng, Tsang, Tseng, Tzeng

íZíZíZ Zhuang, Chuang, Chong, Jong

íZíZíZ Zhu, Chu


Return to top of page